بازار یابی مجازی

بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار اِس (4S)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

این مقاله مروری بر انتقاداتی است كه در زمینه آمیزه بازاریابی 4p صورت گرفته است. در این مقاله 4S بعنوان یک جایگزین 4p مورد مطالعه واقع می شود. در یک نگاه کلی، تفاوت 4p, 4S بخوبی قابل تشخیص است و ضعف 4p کاملا آشکار می گردد.

رایگان!

این مقاله مروری بر انتقاداتی است كه در زمینه آمیزه بازاریابی 4p صورت گرفته است. آمیزه‌ای كه مهمترین ابزار معمول و رایج بازاریابی سنتی و موضوعات اصلی را به عنوان بنیان و پایه بازاریابی واقعی (فیزیكی وسنتی) در 4 گروه (PRODUCT, PRICE, PLACE, PROMOTION) طبقه‌بندی می‌كند. در این مقاله توضیح داده می شود كه بكارگیری ابزار مذكور (4p) و تفكر بر مبنای پارادایم یادشده ، جهت فضای مجازی و بازاریابی الكترونیكی انتخاب نامناسبی است.

2 عامل اصلی که اثربخشی 4p را در فضای اینترنت زیر سوال می برند عبارتند از:

– بسیاری از کارکردهای 4p در محیط الکترونیک فاقد شاخصه‌های اصلی لازم برای فرآیند بازاریابی مجازی است. همچنین اثر بخشی 4p در فضای الکترونیک آنهم در فرآیند تصمیم گیری مشتریان بسیار محدود است.

– 4p شامل پارامترهای عملیاتی است. استفاده از 4p در فعالیتهای الکترونیک موجب نادیده گرفتن عناصر پویای استراتژیک می شود. عناصر استراتژیک بازاریابی الکترونیک در فضای پویای اینترنت اهمیتی بسیار بیشتر از شاخصهای عملیاتی دارد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار اِس (4S)”