" بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل"

بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

تحول اقتصادی و توسعه در ایران، اكنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور، رونق و تحرك لازم را، در اين زمينه، به عمل می آورد.

رایگان!

تحول اقتصادی و توسعه در ایران، اكنون با گام نهادن به فضای اقتصادی رو به رشد با اعمال اصلاحاتي در ساختار اقتصادي كشور، رونق و تحرك لازم را، در اين زمينه، به عمل می آوردآنچه حائز اهميت فراواني است، سياست بازنگري در قوانين و مقررات رايج در ايران است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “بررسی تجارت الكترونيكي در حقوق تجارت بین الملل”