جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک

جهانی شدن، مدیریت و تجارت الکترونیک

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است.

رایگان!

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است. زیرا در این شرایط، همواره با کاهش هزینه های حمل و نقل، رشد حیرت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش روزافزون تجارت الکترونیک و به حداقل رسیدن محدودیتهای جغرافیایی و رشد رقابت مواجه خواهیم بود که درنتیجه کارایی اقتصاد بین المللی افزایش خواهدیافت.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “جهانی شدن، مدیریت و تجارت الکترونیک”