موانع فروش اینترنتی2

شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

این پژوهش با مطرح كردن پنج سوال، به شناسایی موانع اصلی و فرعی گسترش فروش اینترنتی در ایران و اولویت بندی آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و از شاخه اتصال داده های كیفی و سپس كمی با تاكید بر مرحله كمی است.

رایگان!

ترتیب اهمیت این موانع از دیدگاه مدیران فروشگاه های اینترنتی عبارت است از:
حقوقی- دولتی، فرهنگپی، زیرساختی و مدیریتی، همچنین، مشخص شد كه موانع فرعی فروش اینترنتی از دیدگاه مدیران فروشگاه های اینترنتی به ترتیب اولویت عبارتند از : ضعف قوانین موجود، بی توجهی دولت، مخابراتی، جامعه، در ارتباط با نیروی كار، مشتری، حمل و نقل، مالی، در ارتباط با مشتریان

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی”