موانع فروش اینترنتی

موانع فروش اینترنتی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

گسترش و رشد فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي آثار و تبعات مثبتي در عرصه هاي مختلف علمي، اجتماعي و اقتصادي جوامع بهره مند از اين فناوري ها، در پي داشته است. کارشناسان امروزه در بررسي شاخص هاي توسعه، به هيچ وجه به موارد خاص توجه نمي کنند بلکه تاثيرات مستقيم و غير مستقيم هر يک از عوامل تاثير گذار را در ترکيب با ساير عوامل مورد ارزيابي قرار مي دهند. تاثير فزاينده ابزارهاي کاربردي و علمي در فعاليت هاي مختلف جامعه علي الخصوص ساختارهاي اقتصادي موجب ايجاد تحول و تجديد در نگرش سنتي به موضوع تجارت و بازار مي شود.

رایگان!

ظهور فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي همه شئون زندگي بشر و از جمله تجارت را دستخوش تغييرات فراواني نموده است. از همين منظر است كه بانكداري الكترونيكي شكل و تكوين يافته است. براي كشور ما كه به تازگي اين گونه از تجارت را تجربه مي نمايد،آگاهي از روندهاي بين المللي جهت تسريع در استقرار و كارآمد شدن نظام بانكداري الكترونيكي مفيد به فايده خواهد بود. از اينرو در مقاله فوق ضمن بررسي تعريف و مزاياي بانکداري الکترونيک و تفاوت اين نوع بانکداري با بانکداري سنتي، بر روند شکل گيري و همچنين عوامل و موانع توسعه بانکداري الکترونيک در ايران پرداخته و در انتها نيز بر اساس تجارب موفق بين الملي، توصيه ها و پيشنهادات لازم جهت پياده سازي بانکداري الکترونيک در کشور ارائه گرديده است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “موانع فروش اینترنتی”