پرداخت انلاین2

پرداخت اینترنتی و زیرساختارهای آن

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

امروزه ورود به دنياي تجارت و پا به عرصه رقابت گذاشتن منوط به داشتن تجارتي الکترونيکي است که به نحو احسن با هزينه کمتر مديريت و پردازش شود و ريسکهاي موجود را به حداقل برساند . با وجوداينکه انجام عمليات وقت گير کاغذي مي تواند جاي خود را به تراکنشهاي سريع الکترونيکي بدهد با اين حال اکثر کاربران در استفاده از آن و دادن اطلاعات حساس خود به منظور انجام سريع عمليات دچار ترديد هستند چراکه در امنيت و حفاظت از اطلاعات خود بر روي اينترنت مطمئن نمي باشند. لذا پيادهسازي يک زيرساختار امن تجارت الکترونيکي کامل از مواردي است که بايد مدنظر قرارگيرد. در اين راستا دو گروهي که عمليات تراکنش بين آنها انجام مي شود خواستار تامين اهداف خود مي باشند.

رایگان!

ايجاد يک تجارت الکترونيکي منوط به پياده سازي زيرساختارهاي کامل آن مي باشد. پرداخت اينترنتي يکي از اين زيرساختارها ميباشد که عملکرد آن از دوديدگاه مورد بررسي قرار ميگيرد:
۱. بخش مشتري
۲. بخش ارائه دهنده خدمات (فروشنده و بانک)
در بخش اول مشتري خواهان ايجاد يک ارتباط امن با ارائه دهنده خدمات است . اين ارتباط بر دو اصل زير بناشده است:
• در هويت ارائه دهنده خدمات خدمات شک و ترديدي وجود نداشته باشد.
• امکان استراق سمع در حين تراکنش براي گروه سوم وجود نداشته باشد.
در بخش دوم موارد زير داراي ارزش خاصي است که ارائه دهنده خدمات در معماري سيستم خود بايد به آنها بها دهد:
• در انجام تراکنشها از هويت مشتري خود اطمينان داشته باشد.
• از اطلاعات موجود بر روي شبکه کاري خود حفاظت کند.
• عمليات تراکنش مالي مشتري را انجام دهد.
• مشتري را از نتايج عمليات آگاه سازد.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “پرداخت اینترنتی و زیرساختارهای آن”