جهانی شدن ،مدیریت و تجارت الکترونیک

جهانی شدن، مدیریت و تجارت الکترونیک

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

یکی از مهمترین پیامدهای جهانی شدن، افزایش رقابت درسطح بین المللی اقتصاد است.

رایگان!