بازار یابی مجازی

بازاریابی اینترنتی با رویکرد چهار اِس (4S)

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

این مقاله مروری بر انتقاداتی است كه در زمینه آمیزه بازاریابی 4p صورت گرفته است. در این مقاله 4S بعنوان یک جایگزین 4p مورد مطالعه واقع می شود. در یک نگاه کلی، تفاوت 4p, 4S بخوبی قابل تشخیص است و ضعف 4p کاملا آشکار می گردد.

رایگان!