بازاریابی-ویروسی

بازاریابی ویروسی (Viral Marketing) چیست؟

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

امروزه دربازارهای گوناگون کسب وکار ،تمرکززیادی بربهبودکارایی واثربخشی تلاشهای بازاریابی وجوددارد.شرکتها درجستجوی روشهای نوین برای انجام بهینه این وظایف خطیردرراستای کاهش هزینه ها وافزودن ارزش به محصولات وخدمات خویش هستند.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش