روش های پرداخت

روش های پرداخت الکترونیکی در تحقق نظام اداری الکترونیک

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

توسعه سیستم های الکترونیکی در سده اخیر و ورود اینترنت به عرصه کسب و کار موجب تغییر اساسی در نحوه تبادلات فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی جوامع شده است

رایگان!