پرداخت انلاین2

پرداخت اینترنتی و زیرساختارهای آن

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

امروزه ورود به دنياي تجارت و پا به عرصه رقابت گذاشتن منوط به داشتن تجارتي الکترونيکي است که به نحو احسن با هزينه کمتر مديريت و پردازش شود و ريسکهاي موجود را به حداقل برساند . با وجوداينکه انجام عمليات وقت گير کاغذي مي تواند جاي خود را به تراکنشهاي سريع الکترونيکي بدهد با اين حال اکثر کاربران در استفاده از آن و دادن اطلاعات حساس خود به منظور انجام سريع عمليات دچار ترديد هستند چراکه در امنيت و حفاظت از اطلاعات خود بر روي اينترنت مطمئن نمي باشند. لذا پيادهسازي يک زيرساختار امن تجارت الکترونيکي کامل از مواردي است که بايد مدنظر قرارگيرد. در اين راستا دو گروهي که عمليات تراکنش بين آنها انجام مي شود خواستار تامين اهداف خود مي باشند.

رایگان!

موجود در انبار

سنجش