موانع فروش اینترنتی2

شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

این پژوهش با مطرح كردن پنج سوال، به شناسایی موانع اصلی و فرعی گسترش فروش اینترنتی در ایران و اولویت بندی آنها پرداخته است. این پژوهش از نوع آمیخته و از شاخه اتصال داده های كیفی و سپس كمی با تاكید بر مرحله كمی است.

رایگان!