بهبود مدل کاربر در وب سايت بصورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهيم خاص دامنه

بهبود مدل کاربر در وب سايت بصورت خودکار با استفاده از معناشناسی با مفاهيم خاص دامنه

Availability: In stock

QUICK OVERVIEW

فایل حاضر پايان­­ نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپيوتر گرايش نرم­ افزار با عنوان بهبود مدل کاربر در وب­ سايت بصورت خودکار با استفاده از معنا شناسی با مفاهيم خاص دامنه می باشد.

رایگان!